Tietosuojailmoitus Erovirasto-appin käyttäjälle

Suomen Syöpäyhdistys ry (SSY) käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehditaan tietoturvasta. Seuraavassa kerrotaan siitä, miten Erovirasto-appin käytön yhteydessä itsestäsi antamiasi tietoja käsitellään ja millä oikeuksilla voit varmistaa yksityisyyden suojasi toteutumisen.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Syöpäyhdistys rekisterinpitäjänä vastaa henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuudesta kohdassa 2. kerrottua tarkoitusta varten.

Yhteystiedot:
Suomen Syöpäyhdistys ry
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 09 135 331

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
tietosuojavastaava Tapio Luostarinen
tietosuojavastaava@cancer.fi
050 4647 028

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Erovirasto-appin ja siinä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tukea nuoria tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisessa ja seurata heidän onnistumistaan tavoitteessaan lopettaa tupakkatuotteiden käyttö. Appin käytöstä kertyvien käyttäjä- ja tapahtumatietojen avulla on tarkoitus tilastoida appin käyttöä. Appin käyttö on vapaaehtoista. Henkilötietoja käsitellään Erovirasto-appissa iOS- ja Android -käyttöliittymissä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Appissa pyydetään käyttäjältä ja käsitellään seuraavia henkilötietoja:
• Syntymävuosi
• Päivittäin poltettujen savukkeiden ja nuuskauskertojen lukumäärä
• Motivaatiopuhe tekstimuodossa
• Käyttäjän arvio todennäköisyydestä onnistua lopettamaan nikotiinituotteiden käyttö
• Lupa näyttää käyttäjälle ilmoituksia käyttäjän omassa laitteessa

Appi tallentaa tiedot käyttäjän omaan laitteeseen. Tiedot lähetetään Google Analyticsille lupaa lukuun ottamatta. Google Analytics kerää tietoja käyttäjän laitteesta, käyttöjärjestelmästä ja appin käytöstä. IPosoite anonymisoidaan, jottei käyttäjätietoja pysty yhdistämään IP-osoitteeseen.

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Tiedot on kerätty appin käyttäjältä. Google Analytics kerää tietoja appin käytöstä käyttäjä- ja tapahtumatason tietoja.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Henkilötiedot kohdassa 4 mainitun mukaisesti luovutetaan Google Analyticsiin kävijäseurantaa varten ja tallennetaan Googlen palvelimelle. Muutamana päivänä käyttäjä saa täytettäväkseen LeadFamlyn testin, jossa ei kerätä henkilötietoja. LeadFamlyyn ei luovuteta kohdassa 4 mainittuja henkilötietoja.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Google saattaa siirtää tietoja palvelimelle, joka sijaitsee EU/ETA-alueen ulkopuolella. Google sitoutuu noudattamaan tietojen siirrossa EU/ETA-alueen ulkopuolelle lakikäytäntöjä, joissa määritellään EU-lakeja vastaava suojaustaso. IP-osoite anonymisoidaan.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon mukaan lukien henkilöiden profilointi.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Appiin sisältyviä henkilötietoja säilyvät laitteellasi siihen asti, kunnes poistat appin laitteeltasi. Google Analyticsin käyttäjä- ja tapahtumatason tiedot poistetaan 14 kuukauden kuluttua.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojasi toteutumisen. Mikäli haluat käyttää jotakin oikeuksistasi 10.1–10.5, ota yhteyttä tietosuojavastaava@cancer.fi.
Jos SSY ei pysty tunnistamaan sinua tiedoista, niin oikeutta suostumuksen peruuttamiseen, tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon ja käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit peruuttaa suostumuksesi ja milloin tahansa poistaa appin laitteestasi. Jos SSY ei pysty tunnistamaan sinua tiedoista, suostumuksen peruutusoikeutta ei sovelleta.

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö SSY sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Siltä osin kuin SSY ei pysty tunnistamaan sinua tiedoista, tarkastusoikeutta ei sovelleta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Siltä osin kuin SSY ei pysty tunnistamaan sinua tiedoista, oikeutta tietojen oikaisuun ei sovelleta.

10.4. Oikeus tietojesi poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista. Voit milloin tahansa poistaa appin. Siltä osin kuin SSY ei pysty tunnistamaan sinua tiedoista, oikeutta tietojesi poistamiseen ei sovelleta.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Siltä osin kuin SSY ei pysty tunnistamaan sinua tiedoista, oikeutta käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta.

10.6. Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa SSY:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi